Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok požičovne

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok požičovne - prenájmu hnuteľných vecí

Obchodné meno: Mgr. Helena Kunšteková - ELÁČIK
Miesto podnikania: Pifflova 8, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO: 40 231 801
DIČ: 1046239117
Zápis v živnostenskom registri: č. Žo-2002/10397/2/VAV, č. OŽP-A/2010/15588-2, č. živnostenského registra 105-28272, OU-BA-OZP1-2022/117207-3 č. živnostenského registra 105 - 28272

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK08 0900 0000 0001 7668 0994
Telefón/Mobil: +421 948 914 002
E-mail: pozicovna@elacik.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevádzková doba:
Po: 17:00 - 18:00 hod. - pracovný deň
Pia: 17:00 - 18:00 hod. - pracovný deň
Vyzdvihnutie a vrátenie tovaru - zapožičanej veci: osobný odber počas prevádzkovej doby na Pifflova 8, 851 01 Bratislava – Petržalka.


Prevádzkovateľom internetovej stránky je:
Mgr. Helena Kunšteková - ELÁČIK, so sídlom Pifflova 1136/8, 851 01 Bratislava - Petržalka

Predávajúcim / Prenajímateľom hnuteľných vecí je:
Mgr. Helena Kunšteková - ELÁČIK, so sídlom Pifflova 1136/8, 851 01 Bratislava - Petržalka


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako “VOP“) upravujú obchodný zmluvný vzťah medzi: Mgr. Helena Kunšteková – ELÁČIK, Pifflova 8, 851 01 Bratislava, IČO: 40 231 801, DIČ: 1046239117 (ďalej ako “predávajúci” alebo “prenajímajúci“) a zákazníkom (ďalej ako “kupujúci” alebo „nájomca“) a jeho pravidlá, podmienky, povinnosti a záväzky vzniknuté na základe požičania tovaru na dohodnutý čas kupujúcim od predávajúceho a to prostredníctvom predajného miesta predávajúceho, ktorým je internetový obchod www.elacik.sk, ako aj výdajné a preberacie miesto na adrese Pifflova 8, 851 01 Bratislava - Petržalka.

1.2. Všetky zmluvné vzťahy dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.); ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), v znení neskorších predpisov.

2. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A CENA TOVARU

2.1. Kupujúci si môže objednať/prenajať tovar od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.elacik.sk. Všetky uskutočnené objednávky sú spravované v zmysle týchto VOP a sú vyjadrením súhlasu kupujúceho s nimi v plnom rozsahu. 

2.2. Predávajúci zverejňuje aktuálnu cenu konkrétneho tovaru na www.elacik.sk. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné – predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu z aktuálne platnej ceny tovaru, ktorú uvedie na faktúre pre kupujúceho.    

2.3. Po zadaní a dokončení objednávky kupujúci obdrží od predávajúceho mailové potvrdenie o prijatí objednávky spolu s informáciou o čísle objednávky a objednanom tovare. Toto potvrdenie bude zaslané na mailovú adresu kupujúceho, ktorú poskytol predávajúcemu pre účely ich vzájomného obchodného vzťahu.                  

2.4. Kupujúci má možnosť objednať/prenajať si tovar, ktorý je aktuálne dostupný na sklade predávajúceho. Informácia o dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho je dostupná a aktualizovaná na www.elacik.sk. Objednávkový systém na www.elacik.sk umožňuje kupujúcemu vybrať a objednať tovar len do výšky aktuálnych skladových zásob.                                

2.5. Kupujúci má možnosť sa kedykoľvek informovať na stav svojej objednávky prostredníctvom mailovej adresy predávajúceho: pozicovna@elacik.sk 

2.6. Predávajúci môže akceptovať len objednávky uskutočnené kupujúcim, ktorý dovŕšil v čase objednania tovaru vek 18 rokov.

3. SPÔSOB ZAPLATENIA ZA TOVAR

3.1. Kupujúci môže zaplatiť za objednaný tovar iba na stránke internetového obchodu www.elacik.sk: kreditnou/debetnou platobnou kartou prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho. 

3.2. Predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad – faktúru za objednaný tovar elektronicky na jeho mailovú adresu, používanú pre účely tohto obchodného prípadu. 

3.3. Platobné transakcie sú chránene kryptovaním. 

4. DODACIA LEHOTA

4.1. Dodacia lehota objednaného tovaru je vždy v nasledujúci pracovný piatok po dni vykonanej objednávky.

4.2. Objednaný a zaplatený tovar prevezme kupujúci na výdajnom mieste predávajúceho v pracovný deň piatok v čase od 17:00 do 18.00 hod.

4.3. V prípade nevyzdvihnutia objednaného tovaru kupujúcim v dodacej lehote, je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho mailom, alebo telefonicky na tel.: +421 948 914 002, alebo e-mail: pozicovna@elacik.sk 

4.4. Predávajúci vystaví pri odovzdaní objednaného tovaru kupujúcemu odovzdávajúci protokol, ktoré obe strany podpisujú.  

4.5. Dňom prevzatia tovaru kupujúcim začína kupujúcemu plynúť doba výpožičky v trvaní 3 kalendárnych dní, ak sa obe zmluvné strany nedohodli na dlhšej dobe prenájmu.

5. STANOVENÁ LEHOTA NA VRÁTENIE

5.1. Zapožičaný tovar je kupujúci povinný vrátiť vždy v najbližší pracovný pondelok po dni vyzdvihnutia tovaru na preberajúcom mieste predávajúceho.

5.2. Zapožičaný tovar prevezme predávajúci od kupujúceho na preberajúcom mieste predávajúceho v pracovný deň pondelok v čase od 17:00 do 18.00 hod. Pri odovzdaní zapožičaného tovaru predávajúci potvrdí kupujúcemu vrátenie zapožičaného tovaru na preberacom protokole.

5.3. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar v dohodnutej vratnej lehote späť neporušený a v stave ako ho prevzal. 

5.4. V prípade nevrátenia tovaru kupujúcim v rámci vratnej lehoty, kupujúci je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho o tejto skutočnosti. 

5.5. V prípade nevrátenia tovaru kupujúcim v rámci vratnej lehoty, predávajúci vystaví sankciu za nedodržanie vratnej lehoty vo výške 50% z konečnej uvádzanej ceny tovaru, a to za každý jeden deň omeškania. 

6. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY (KÚPNEJ ZMLUVY) KUPUJÚCIM

6.1. Kupujúci má právo do 24 hodín odo dňa prijatia objednávky odstúpiť od objednávky (kúpnej zmluvy) bez storno poplatku pri tovare zaslaním mailu na adresu predávajúceho: pozicovna@elacik.sk, pričom tento mail musí obsahovať všetky nižšie uvedené údaje o kupujúcom a objednávke:

Meno a priezvisko kupujúceho: .........................................
Adresa kupujúceho: ...........................................................
e-mail: ..................................... tel.: ...................................
Dátum objednania: ............................................................
Názov objednaného tovaru: ..............................................     
Formulár na odstúpenie od objednávky (pdf)

6.2. Nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká momentom prebratia objednávky. 

6.3. Po prijatí objednávky má kupujúci nárok uplatniť reklamáciu.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. Kupujúci má nárok podať na celú objednávku, alebo časť objednávky reklamáciu. 

7.2. Dôvodom pre reklamáciu môže byť: chýbajúca časť objednávky, alebo vada objednaného tovaru, ktorá znemožňuje jeho bezpečné používanie. 

7.3. Kupujúci môže podať reklamáciu zaslaním mailu na: pozicovna@elacik.sk, pričom tento musí obsahovať všetky nižšie uvedené údaje o kupujúcom, objednávke a dôvode reklamácie.  

VZOROVÝ FORMULÁR NA PODANIE REKLAMÁCIE
(kupujúci vyplní a zašle tento formulár len v prípade, že si želá podať reklamáciu)

Pre: Mgr. Helena Kunšteková – ELÁČIK, Pifflova 8, 851 01 Bratislava, 
tel.: +421 948 914 002, e-mail: pozicovna@elacik.sk 

Meno a priezvisko kupujúceho: ..............................................
Adresa: ....................................................................
e-mail: ....................................................................
tel.: ......................................................................
Číslo objednávky: ..........................................................
Produkt/produkty, ktorý/é sú predmetom reklamácie a popis vady:
1) .........................................................................
2) .........................................................................
3) .........................................................................
4) .........................................................................
5) ....................................................................................
Formulár na podanie reklamácie (pdf)

7.4. Predávajúci je povinný reklamáciu posúdiť a zaslať kupujúcemu písomné vyjadrenie do 10 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.  

8. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY (KÚPNEJ ZMLUVY) PREDÁVAJÚCIM

8.1. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že predávajúci nebude môcť objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v objednávke (kúpnej zmluve), resp. ho nebude môcť z dôvodov mimo dosah predávajúceho dodať vôbec. V týchto prípadoch si preto predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

8.2. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť kedykoľvek. 

8.3. Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickej adrese uvedenej kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená. 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

9.2. Kupujúci je povinný:
•    prevziať zapožičiavaný objednaný tovar,
•    zaplatiť za zapožičaný prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
•    prekontrolovať samotný zapožičaný tovar pri jeho preberaní,
•    v prípade zistenia poškodenia zapožičaného tovaru pri odovzdávaní, vrátení predávajúcemu, bude vystavená sankcia vo výške 100% z konečnej uvádzanej ceny tovaru.

9.3. Predávajúci je povinný:
•    dodať zákazníkovi bez poškodenia zapožičaný v tovar v objednanom množstve a v dohodnutej cene,
•    k zapožičanému tovaru vystaviť kupujúcemu daňový doklad – faktúru za zapožičaný tovar, preberajúci a odovzdávajúci protokol.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. 

10.2. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne: právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami, právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne, právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom, právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

10.3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:
meno a priezvisko, fakturačnú adresu, kontaktné telefónne číslo, mailovú adresu.
Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia dodacích listov, ako aj účtovania v účtovníctve.

10.4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí stým. Že internetový obchod www.elacik.sk používa súbory “cookies“ pre lepšie poskytovanie služieb svojim zákazníkom. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s používaním súborov „cookies“ môže ich u seba zamedziť zodpovedajúcim nastavením svojho internetového prehliadača na elektronickom zariadení, ktoré využíva pre pripojenie do internetového obchodu www.elecik.sk (počítač, tablet alebo mobilný telefón kupujúceho, resp. potenciálneho kupujúceho). 

11. NÁHRADA ŠKODY PRI PREVZATÍ ZAPOŽIČANÉHO TOVARU

11.1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň neprevzal tento tovar, alebo ho neprevzal ani po výzve predávajúceho, doručenej formou mailu, sms správy, alebo telefonickej výzve. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 9.., bod .2., podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

11.2. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že kupujúci objednaný tovar, ktorý prevzal, pri odovzdávaní, vrátení predávajúcemu, bolo zistené poškodenie zapožičaného tovaru. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 9.., bod .2., podľa ktorého je kupujúci povinný uhradiť sankciu vo výške 100% z konečnej uvádzacej ceny tovaru. 

11.3. Pri určovaní výšky náhrady škody uvedenej v čl. 11.., bod .1., predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

11.4. Predávajúci má právo podľa v čl. 11.., bod .1., aj neuplatniť si právo na náhradu škody, alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Znenie týchto VOP môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenené VOP sú účinné dňom zverejnenia na www.elacik.sk čím je tiež splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny. Všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vznikli na základe predchádzajúcich VOP, dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP nie sú zmenou dotknuté. 

12.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok.

12.3. Komunikačnými jazykmi medzi predávajúcim a kupujúcim je slovenský jazyk.

12.4. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačný poriadok.

12.5. VOP konštituujú zmluvný záväzok medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vzniká momentom objednania tovaru kupujúcim od predávajúceho, čím kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a porozumel zneniu týchto VOP, slobodne vyjadruje svoj súhlas s ich obsahom na znak čoho uskutočňuje svoju objednávku. 

12.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu www.elacik.sk (web).
Všetky ponúkané produkty zverejnené na e-shope www.elacik sú grafické návrhy, preto je potrebné počítať s tým, že v skutočnosti sa hotový produkt môže líšiť od zobrazenia v grafickom návrhu. Toto preto nemôže byť predmetom reklamácie.

12.7. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú riešiť akékoľvek sporné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení kúpnej zmluvy vzájomnou dohodou a zmierom, ústretovou komunikáciou alebo, ak je to potrebné, s využitím mediácie a mediátora. V prípade, že ani takto nebude možné daný spor ukončiť k vzájomnej spokojnosti oboch strán, môžu sa strany obrátiť na súd. Predávajúci aj kupujúci sa dohodli, že v takomto prípade sa spor bude riešiť na miestne príslušnom súde predávajúceho. 

12.8. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z .z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 122/2013 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z .z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z.

12.9. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

12.10. Celý obsah internetového obchodu www.elacik.sk je vlastníctvom predávajúceho a je chránený autorskými právami. Kopírovanie alebo iná reprodukcia tohto obsahu kupujúcim ako aj inými osobami pre iné ako súkromné, nekomerčné účely nie sú bez súhlasu predávajúceho povolené. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok požičovne - prenájmu hnuteľných vecí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.09.2022.   

                                      

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.elacik.sk