Všeobecné zmluvné podmienky

Mgr. Helena Kunšteková - ELÁČIK
Všeobecné zmluvné podmienky
Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Článok I.

Zaslaním vyplnenej elektronickej prihlášky zo strany objednávateľa (prihlasovateľa) na animačnú činnosť - denný detský tábor, na webovej stránke obstarávateľa (organizátora) www.elacik.sk a uhradení 100% ceny poukazu do termínu 15.06.2022, zmluvné strany, ktorými sú objednávateľ a obstarávateľ, uzatvárajú dohodu o cenách.

 

Článok II.

Cena poukazu: 25,00 € pre I. Turnus; 92,00 € pre II. Turnus; 115,00 € pre III. Turnus; 200,00 € pre I., II. a III. Turnus súčasne; 180,00 € pre II. a III. Turnus súčasne; 120,00 € pre I. a III. Turnus súčasne; 100,00 € pre I. a II. Turnus súčasne

                         25,00 € v prípade, ak sa prihlasuje iba na konkrétny/e deň/dni počas turnusového týždňa.

V cene poukazu je zahrnuté (oba turnusy):
tričko pre účastníka, vak na obuv pre účastníka, materiálno-technické florbalové vybavenie pre hráčov a brankárov, kultúrno-výchovná a relaxačná činnosť, odborná starostlivosť o deti, vstupné na kúpalisko
I.    Turnus: 1 x obed
II.    Turnus: 4 x obed

III.    Turnus: 5 x obed
Konkrétny deň v turnusovom týždni: 1 x obed

Platobné podmienky: 

1. Objednávateľ uhradí na účet obstarávateľa 100% z ceny poukazu najneskôr do 15.6.2022. 
2. V prípade prihlásenia na animačnú činnosť - denný detský tábor, po 15.06.2022, uhradí objednávateľ cenu poukazu v plnej výške 100% v deň prihlásenia sa.
3. V prípade prihlásenia na kratší časový úsek, akým je týždenný turnus uhradí objednávateľ cenu poukazu v plnej výške 100% v deň prihlásenia sa.
4. Objednávateľ má nárok na poskytnutie uvedených služieb v článku II. len po zaplatení celej sumy poukazu.

 

Článok III.

Odstúpenie od dohody:

Obstarávateľ môže pred začiatkom podujatia odstúpiť od dohody len z dôvodu zrušenia podujatia, alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. V prípade, ak by prišlo zo strany obstarávateľa k zrušeniu podujatia pred začiatkom podujatia, vráti obstarávateľ objednávateľovi ním uhradený poplatok vo výške, ktorú objednávateľ skutočne uhradil.

Objednávateľ má právo odstúpiť od dohody pred začiatkom čerpania služieb:

a/ bez udania dôvodu,
b/ z dôvodu porušenia dohody zo strany obstarávateľa.

Odhlásenie z podujatia je objednávateľ povinný oznámiť obstarávateľovi najneskôr do 15 dní pred nástupom na podujatie. V takomto prípade vráti obstarávateľ objednávateľovi ním dovtedy uhradený poplatok.

Storno poplatok pri odhlásení účastníka z animačnej činnosti - denný detský tábor:

Pri odhlásení účastníka z animačnej činnosti - denný detský tábor:

14 až 10 dní pred začiatkom podujatia je storno poplatok vo výške 25 % z ceny poukazu;
9 až 5 dní pred začiatkom podujatia je storno poplatok vo výške 50% z ceny poukazu;
4 až 1 deň pred začiatkom podujatia je storno poplatok vo výške 90 % z ceny poukazu.

V odôvodnených prípadoch (neočakávané zdravotné prekážky zo strany prihláseného), je treba predložiť lekárske potvrdenie, ak sa odhlasuje účastník bezprostredne pred nástupom. V takomto prípade sa vráti účastníkovi 100% zo zaplatenej ceny poukazu. V prípade ochorenia dieťaťa počas podujatia (neočakávané zdravotné prekážky), je treba predložiť lekárske potvrdenie. V tomto prípade, bude vrátená účastníkovi alikôtna časť zo zaplatenej ceny poukazu. 

 
Článok IV.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky platia od 01.07.2020 a tvoria neoddeliteľnú súčasť Prihlášky na animačnú činnosť - denný detský tábor.